Autorizace a akreditace - EMITEP

EMITEP s.r.o.
Měření emisí ze stacionárních zdrojů znečištění

ČLEN ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ

Title
Přejít na obsah
EMITEP s.r.o.       
Žalanská 296, Prosetice  
415 01 Teplice
IČ: 25474707
DIČ: CZ25474707

Autorizace a akreditace

                                                                                         
EMITEP s.r.o.                                 
 
Zkušební laboratoř č. 1562 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018,  Žalanská 296, Prosetice, 415 01 Teplice
Osvědčení o akreditaci pro odběry a měření emisí znečišťujících látek dle přílohy k tomuto osvědčení: Aktuální příloha osvědčení o akreditaci je přístupná přímo na stránkách ČIA.
 
Laboratoř je autorizovaná pro měření emisí MŽP ČR.
 
Autorizace k měření emisí stacionárních zdrojů (ne automobilů!)
 
Tuhé znečišťující látky (jednorázové odběry, stanovení gravimetrické)
 
Oxidy dusíku (kontinuální odběr, stanovení spektrometrické, chemiluminiscence, stanovení elektrochemickými články)

Oxid uhelnatý (kontinuální odběr, stanovení spektrometrické, stanovení přístroji s elektrochemickými články)

Oxid siřičitý (kontinuální odběr, stanovení spektrometrické)  

Anorganické sloučeniny fluoru, chloru, amoniak, sulfan, formaldehyd, fenol, kresol, kyanovodík, kyanidy, silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+ (jednorázové odběry, stanovení odměrné, fotometrické a potenciometrické, analytické stanovení je zajišťováno u subdodavatelských  akreditovaných laboratoří)
 
Kovy: As, B, Cd, Cu, Cr, Co, Mn, Ni, Se, Sb, Pb, Sn, Tl, V, Zn (jednorázové odběry, analytické stanovení metodou ICP-OES, AAS je zajišťováno u subdodavatelských  akreditovaných laboratoří)
 
Stanovení úhrnné hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) (kontinuální FID analyzátory, jednorázové odběry specifických organických látek, jejichž stanovení je zajišťováno u subdodavatelských  akreditovaných laboratoří)

Stanovení tmavosti kouře dle Ringelmanna, Bacharacha

Vzduchotechnické parametry (Prandtlovy trubice, vrtulkový anemometr)

Stavové veličiny plynů (teploty, tlaku), koncentrace kyslíku, CO2 a vlhkosti.

Prokazování jakosti automatizovaných měřicích systémů (postup AST, QAL2)
 
Společnost nejčastěji využívá služeb akreditovaných analytických laboratoří ALS, UniCRE.
Návrat na obsah